ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಸಲಾಮ್ ಸೆಂಟರ್
# ೫/೧, ಜಿ.ಸಿ. ರಿಚ್ ಹೊಮ್ಸ್ ,
ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು  - ೫೬೦ ೦೨೫

ಮೂಬೈಲು :
+91 99451 77477
+91 99451 88488

followmebook@gmail.com