ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ; ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀ.ಮೊಹ್ಸಿನ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಯಾವುದೇ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ನಾನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ನ ಅಧ್ಯಾಯನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಭೋದನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕೃತಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ...ಪ್ರೊ.ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ

'ಮುಹಮ್ಮದ್ - ಸರ್ವ ಜನರ ಪ್ರವಾದಿ ' ಪ್ರವದಿವರ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯ ಭೂದನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದೀಪ...ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

'ಮುಹಮ್ಮದ್ - ಸರ್ವ ಜನರ ಪ್ರವಾದಿ ' ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ. ಲೇಖಕ ಮೂಹ್ಸಿನ್ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು...ಡಾ.ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

english site